Zaburzenia mowy i komunikacji

Zaburzenia mowy i komunikacji (spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, afazja);

Zaburzenie to można określić jako „poważne”, ponieważ skutki są rozległe, co zakłóca komunikację  oraz procesy uczenia się. Termin ten może obejmować również szerokie spektrum problemów – mogą wystąpić zaburzenia treści i formy, nieprawidłowości natężenia, intonacji, tempa, rytmu i akcentu mowy. Podczas terapii ćwiczymy podstawowe czynności, które mają na celu poprawę komunikacji.

Dzieci najczęściej mają trudności z:

– wyraźną i zrozumiałą mową;

– logiką i płynnością wypowiedzi;

– porozumiewaniem się z innymi;

– wykonywaniem prostych poleceń;

– rozpoznawaniem i respektowaniem społecznych zasad;

– dosłownym rozumieniem języka;

– skupieniem uwagi oraz słuchaniem;

– zdolnościami manualnymi;

– pamięcią, rozumieniem.