Diagnoza logopedyczna

Badanie logopedyczne pacjenta obejmuje:

– sprawdzenie dążenia dziecka do kontaktów oraz współdziałania;

– sposoby komunikowania dziecka;

– rozumienie komunikatów;

– realizację wypowiedzi;

– rozumienie tekstu;

– prawidłowość używania form fleksyjnych;

– używanie form przypadków rzeczowników;

– użycie i rozumienie konstrukcji gramatycznych;

– użycie i rozumienie form czasu;

– ocenę umiejętności słowotwórczych;

– ocenę wyrazów: użycie, rozumienie (rzeczowniki, czasowniki, czasowniki zwrotne, przymiotniki, przysłówki, przyimki, zaimki, liczebniki)

– badanie artykulacji;

– ocenę sprawności i napięcia mięśni aparatu artykulacyjnego;

– ocenę budowy aparatu artykulacyjnego;

– sprawdzenie pozycji spoczynkowej języka;

– ocenę oddychania;

– ocenę odgryzania/ połykania;

– badanie słuchu fonemowego;

– badanie pamięci słownej.